سه‌شنبه 6 مرداد‌ماه سال 1394

هفتم

↔ﺍﻭﻧـــــــﯽ ﮐــــِـــﻪ ﻭﻗــــﺘـــــﯽ ﺑـــــﺎ ﻣــــن ﺳــﺮﺩ ﺑـــــﺮﺧــــﻮﺭﺩ ﻣـــﯿـــﮑـــﻨــــﻪ ﺩﻭﺳـــــﺖ ﺩﺍﺷــــﺘـــﻨــــﯽ ﻣــﯿــــﺸـــﻪ ↔ ✔ ✔ ﮐـــــــــــﻮﻟـــــﺮﻩ ✔ ✔  ﻧــــــــﻪ ✖ ﺗــــــــُـــــــﻮ ✖