پنج‌شنبه 5 شهریور‌ماه سال 1394
توسط: farhad

بگو حاظر

حاضر غایب میکنم!


● دلتنگی؟

● حاضر√


● غم؟

● حاضر√


● درد؟

● حاضر√


● دوری؟

● حاضر√


● رفــــــیق؟

● رفـــــــــــیق؟

● رفـــــــــــــــــیق؟


بلندتر میخونم رفــــــــــــــیـــــــــــــق؟

اگه هستی بگو حاضر ... ؟!؟!؟!